Přeskočit na obsah

Příjem žádostí do čtvrté výzvy byl ukončen!

Podrobnosti
Male arms hold credit card press buttons

Často kladené dotazy a odpovědi

Odpovědi na nejčastější dotazy k projektu Technogická inkubace

Kostky Technologické inkubace

Před podáním přihlášky

Ano, je to nutné již při podání žádosti. Nicméně preinkubací je možné procházet jako fyzická osoba a firmu je možné založit až těsně před podáním žádosti.

De minimis se každý rok odečítá, takže je třeba zkontrolovat aktuální stav a podle toho může čerpat. Čerpanou částku v Technologické inkubaci je tedy nutné nastavit i podle zbývajícího limitu de minimis. Není stanovena minimální hranice pro žádosti u Technologické inkubace.

Ne, stáří firmy je klíčová podmínka. Jedná se o podporu startupů, ne zavedených firem.

Počítáme s tím, že do budoucna ano, nicméně pro správní řízení bude potřeba ze strany žadatele dodat úřední překlad alespoň základních dokumentů. Nicméně veškerá dokumentace pro podání žádosti bude existovat i v anglickém jazyce a samotná inkubace v angličtině určitě není problém. Hlavním jazykem pro třetí výzvu bude i nadále čeština.

Občanství vůbec neřešíme, pouze IČO. Musí se jednat o českou firmu – české IČO a sídlo firmy v Česku.

Ne, tato možnost byla dostupná pouze v První Výzvě projektu. Od Výzvy 1/2023 byla tato varinata v rámci porovnatelnosti předložených inkubačních plánů a zrychlení hodnotícího procesu zrušena.

Ne, na termínu nijak nezáleží. Může být samozřejmě vyčerpána alokace této konkrétní výzvy, ale určitě ne celková alokace Technologické inkubace. Vypsány budou i další výzvy.

Počítá se ke dni, kdy firma podá oficiální přihlášku do programu. Žádající podnik nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci starší než 3 roky, resp. 5 let, je-li to zdůvodněno specifickými technologickými potřebami a charakterem projektu.

TRL4 není pevná bariéra (tedy neplatí, že pod TRL4 v žádném případě), jedná se o orientační úroveň. Jde tedy hlavně o to, aby měl žadatel produkt a související business plán dostatečně detailní a podložený na to, aby byl schopen obstát v hodnotícím procesu.

Nemůže. Dle výzvy: Způsobilé jsou Obchodní korporace podle zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, založené za účelem podnikání, které jsou začínajícími malými a středními podniky.

Produkt musí být inovativní minimálně na úrovni ČR, ale podstatou škálovatelnosti business plánu je schopnost obstát i na zahraničních trzích, kterou by měl žadatel být schopen doložit průzkumem trhu.

Obecně platí, že inovativností je myšlena novost řešení pro danou oblast/doménu z pohledu domácího i evropského trhu. Výstupem projektu je nový produkt, postup, či proces nebo významně vylepšený produkt, postup či proces, a to minimálně na národní úrovni na cílovém segmentu trhu. Uchazeč je schopen své argumenty ohledně inovativnosti/jedinečnosti výstupu projektu doložit analýzou trhu či formou ochrany duševního vlastnictví.

V jedné výzvě není možné podat na jedno IČO více než jeden projekt.

Ano, technologie ve vzdělávání podporujeme. EdTech lze zařadit do Sektoru Creative (viz popis sektoru TI – Creative BIC). Za předpokladu, že lze produkt aplikovat v jiném sektoru (např. vzdělávací aplikace pro mobilitu), může být zařazen i do jiného, odpovídajícího sektoru.

Ano, může.

Ano, může za předpokladu, že splňuje podmínky MSP. Je třeba si dávat pozor na de minimis, které se v tomto případě sčítá. Komise bude rovněž hodnotit, zda žádající firma vykazuje znaky samostatného startupu.

Ne, nemůže, jelikož důležitým kritériem pro výběr startupu je rozšiřitelnost produktu. Zároveň musí právo na aplikace zůstat ve firmě, která ji vyvíjí.

Obecně bude snaha o zastoupení lidí v hodnotící komisi s předpoklady hodnotit všechny projekty, které jdou před komisi. Každopádně, pokud bude startup před komisí zasedající k AI inkubátoru, bude posuzován převážně z hlediska inovativnosti AI technologie apod.

Pokud propojená firma vlastní více než 50 % je tedy žadatel (startup) považován pro účely výpočtu a evidence de minimis za jeden podnik – více zde.

Žadatelé, kteří jsou univerzitním spin-offem, také musí splňovat podmínku být malým či středním podnikem. Podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) nemůže být podnik považován za malý nebo střední, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více z veřejných subjektů, přičemž univerzity obecně jsou považovány za veřejný subjekt. Ovládání přitom znamená účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dotyčného podniku (spin-offu).  Univerzita by však teoreticky mohla ovládat spin-off až do výše 50 %, pokud by vystupovala z pozice investora a nemá a neuplatňuje vliv definovaný v Článku 3 odst. 3 Přílohy č. 1 GBER.

Ve věci způsobilosti univerzitních spin-offů vychází agentura CzechInvest ze stanoviska ÚOHS.

Možnosti a podmínky inkubace

Ano, jedná se o základní rozdělení. Přímá podpora = peníze, které firma dostane na účet, platit si z ní příjemce může cokoli, co souvisí s inkubací a dá se účtovat jako služba. Uznatelnost výdajů bude průběžně konzultovaná s inkubačním manažerem. Nepřímá podpora = inkubační balíček v neměnné hodnotě 500 000 Kč. V balíčku je inkubační podpora – práce inkubačních manažerů, business expertů a odborníků na specifické technologie, tito lidé budou se startupy až dva roky pracovat. Dále jsou v nepřímé podpoře specifické workshopy, základní právní poradenství atd. Inkubační balíček se nastavuje každému startupu individuálně při zahajování inkubace.

Ano, inkubace může trvat 12, 18 nebo 24 měsíců.

Ano, je to uvedeno ve výzvě. Detailně bude uvedeno také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD), pokud startup úspěšně projde hodnocením.

Monitoring plánujeme na 5 let po ukončení inkubace, v ROPD budou specifikovány povinnosti. Obecně se bude jednat o vyplnění podrobné tabulky jednou ročně a nějaké drobné interakce v průběhu roku.

V rámci nepřímé podpory bude organizována řada workshopů, matchmakingových akcí, pitch vystoupení pro investory nebo třeba speed datingy. Inkubační balíček bude nastaven podle potřeb žadatele a podle toho bude zván i na akce, které mu budou ku prospěchu. Nikdo nebude firmu nutit se těchto akcí účastnit, ale z de minimis to odečteno bude (bude to součástí paušální částky 500 000 Kč).

Bude se jednat o střet zájmů.

Ano, je to možné. V rámci služeb inkubace bude moci firma vstup investora konzultovat. Nemělo by se však stát, že by se firma změnou vlastnické struktury v průběhu inkubace nezpůsobilým žadatelem, což by vedlo k ukončení inkubace. Z ROPD firmě vyplývá oznamovací povinnost.

Nepřímá podpora se skládá ze 3 složek: mentoringu od zaměstnanců CI, administrativní a inkubační podpory zaměstnanců CI a workshopů. Služby inkubačních center v rámci tzv. Whitelistu lze hradit pouze z přímé podpory.

Příjemce podpory musí oficiální cestou o této změně neprodleně informovat poskytovatele.

Ano, může. Projekt Akcelerace je ale teprve v přípravě.

Financování – možnosti a způsobilost

První platba po vydání ROPD je zálohová platba, druhá platba po schválení průběžné zprávy v polovině doby inkubace (v případě inkubace Plus se podávají průběžné zprávy 2 a je zde tedy i o jednu platbu více), poslední platba na konci, po schválení závěrečné zprávy.  Ano, budeme chtít dokládat faktury, ale vzhledem k tomu, že se jedná o inkubaci a ne dotaci, budou se faktury moci kontrolovat každý měsíc. Firma pak bude mít velmi dobrý přehled o uznatelných nákladech a v rámci kontroly zpráv by se mělo jednat o formalitu a proces bude velmi rychlý. Pokud firma nebude spolupracovat a dávat drobný měsíční report, bude proces delší. Vše záleží na tom, jak bude firma s inkubačním týmem spolupracovat.

Je to opět o komunikaci, pokud firma nebude řádně komunikovat se svým inkubačním manažerem a řešit s ním tyto věci, určitě to bude problém, který firma pocítí – minimálně nedostane celou část dotace. Pokud bude komunikovat, je možné spoustu věcí vyřešit, upravit, nastavit jinak a třeba milníky upravit. Nepřímá podpora není nastavena tak, aby se dala vracet, dá se pouze nedočerpat.

Jestliže bude takováto reklama souviset s vývojem inovativního produktu, například z důvodu jeho ověření na trhu, tak ano. Marketingové aktivity čistě za účelem propagace firmy, nebo jejích hotových produktů způsobilé nejsou.

Ano, pakliže se jedná o službu související s vývojem inovativního produktu.

Ne, veškeré náklady musejí být v souladu s věcným zaměřením Výzvy.

Ano, ale náklady na jednotlivé aktivity pro každý z programů musí být odděleny a nesmí docházet ke dvojímu financování. Tyto případy doporučujeme před podáním žádosti konzultovat. Firma je povinna informovat o své účasti v jiných inkubačních a podpůrných programech.

Náklady jsou způsobilé od vydání ROPD.

Je to možné, každopádně se to bude individuálně posuzovat. Je akceptováno, pokud smluvní výzkum tvoří dílčí část v rámci inkubace za předpokladu, že firma zdůvodní, proč je výzkum potřebný. Je zapotřebí zdůvodnit vše v business a inkubačním plánu.

Způsobilé jsou jen služby související s vývojem, tedy to, co je možné zaúčtovat pod kategorii 518 a lze odůvodnit vývojovými potřebami v rámci inkubace. Účast na veletrhu zakázaná není, každopádně by měla být v souladu s inkubačním plánem.

V takovémto případě ne.

Pokud je to zaúčtováno jako služba, tak ano.

Do 30 dnů od vydání ROPD.

Mezi způsobilé výdaje spadají pouze služby zaúčtované v účetní třídě 518.